Prijzen en Algemene Voorwaarden - Marktkramenverhuurbedrijf Verschoor

Ga naar de inhoud

Prijzen en Algemene Voorwaarden

Onze prijzen zijn altijd nader overeen te komen met de klant. Wannner u een offerte wilt, vragen wij u de locatie en het aantal kramen dat u wenst duidelijk te vermelden. Een offerte of voorwaarden kunt u per mail  opvragen. Deze vraag verplicht u tot niets. Pas wanneer de opdracht bevestigd is huurt u bij ons.
De uitgangsprijzen van de kramen vindt u hieronder. Over eventuele bijzondere omstandigheden valt altijd te praten.

Tafels
:
Over de prijzen kunt u  concact
met ons opnemen.

Twee meter kramen :
vanaf  12,50 per kraam.

Drie meter kramen :
Vanaf  €15,00 per kraam.


Vier meter kramen (standaard) :
Vanaf  € 15,00 per kraam.


Er zijn ook achterzeilen te huur . (Vraag hiernaar voor prijs)


Alle genoemde prijzen zijn exclusief rij- en opzetkosten, deze zijn verschillend en hangen af van de locatie. De opzetkosten houden verband met zaken als opzettten op een helling, in een hal, schoolkantine, bereikbaarheid met de aanhangwagen, staan de kramen vast of op zichzelf, et cetera. De opzetkosten zijn in overleg en u bent altijd vrij ernaar te vragen. De rijkosten houden verband met het aantal kilometers en de hoeveelheid aanhangenwagens die nodig zijn, ook deze prijs is in overleg.

Richtlijnen rij- en opzetkosten
Binnenstad Leiden - € 60,-
Randstad Leiden - € 65,-

Buiten de randstad  vanaf  € 70,-

Zondag en Feestdagen :

Op zondag en feestdagen rekenen wij het tarief van 17,50 euro per kraam met een minimale afname van 10 kramen.

Opties:
Verlichting:
Wilt u verlichting huren? Dat kan ook bij ons, goed gekeurde verlichtingsnoeren voor een redelijke prijs. Deze zijn met of zonder lampen beschikbaar.
Bel ons of email voor de prijs.
Gerokt:
kramen die gerokt (zwart) moeten worden rekenen wij een bedrag van 3.50 per kraam.


Uitzonderingen:

Bij meedere aaneengesloten dagen verhuur (kramen of tafels) kunnen wij u een scherpe prijs aanbieden, bel of mail ons voor een offerte.

Bij markten die na 19:00 afgebroken moeten worden rekenen wij een toeslag van 25% op de kramen.

Nogmaals, alle genoemde prijzen zijn richtlijnen. Hier is overleg bij mogelijk. Tevens zijn alle vermelde prijzen exclusief 21% btw.


Party tenten:

De prijs voor een party-tent bedragen vanaf 50 euro per tent incl 21 % btw.

Zelf opbouw of door ons te plaatsen?

Door ons plaatsen kost 50 euro incl btw.

extra opties zoals verlichting ,heater zijn ook te huur.


Klik hier om direct een offerte aan te vragen voor meer informatie.

Algemene Voorwaarden:

1. Algemeen:

1.1
De algemene voorwaarden door marktkramenverhuurverschoor.nl .

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven en over­eenkomsten van huur/verhuur, die martkkramenverschoor.nl (hierna: verhuurder(s)) aan derden (hierna: huurder) zullen aanbieden en met deze zullen overeenkomen.

1.3
Een verwijzing door de huurder naar algemene voorwaarden leidt niet tot de toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de huurder wordt door de verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4
Alle overeenkomsten tussen de verhuurder en huurder worden uitsluitend geregeerd door het Nederlandse recht. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de huurder.

2. Aanbiedingen en offertes:

2.1
Alle aanbiedingen en offertes van de verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2
Overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder komen tot stand na mondelinge danwel schriftelijke bevestiging door de verhuurder.

2.3
De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief b.t.w. en andere heffingen van overheidswege.

2.4

De prijzen zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst; prijswijzingen worden dan ook nadrukkelijk voorbehouden.

3. Verhuur van materiaal voor de vaste dagmarkten (standplaatshouder):

3.1
Een overeenkomst van huur/verhuur van materiaal wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.2
De overeenkomst van huur/verhuur kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3.3
Indien een huurder een kortere of langere periode geen gebruik maakt van het ter beschikking gestelde huurmateriaal, is deze niettemin de volledige (overeengekomen) huurprijs voor dit materiaal aan de verhuurder verschuldigd.

3.4
Indien een huurder een kortere of langere periode geen gebruik maakt van het ter beschikking gestelde huurmateriaal, zal de verhuurder deze tegen vergoeding beschikbaar mogen stellen aan een andere partij, zonder dat dit de huurder aanspraak geeft op een mindering van de met deze overeengekomen huurprijs.

4. Incidentele verhuur van materiaal voor vaste dagmarkten:

De huur/verhuur van materiaal voor een korte periode, zoals voor één dag, vindt slechts plaats tegen contante betaling vooraf van de verschuldigde huurpenningen.

5. Het verlenen van diensten:

5.1
Indien een vaste standplaatshouder (huurder) geen materiaal huurt omdat hij met toestemming van de betreffende gemeente eigen materiaal plaatst danwel specifiek materiaal van derden huurt, sluit deze met de verhuurder een service-overeenkomst voor de levering van diensten, waaronder energie.

5.2
De bepalingen van artikel 3.1 t/m 3.4 zijn mutatis mutandis op deze service-overeenkomst van


6. Verhuur van materiaal buiten en voor vaste dagmarkten:

6.1
De verhuur van materiaal buiten de vaste dagmarkten om geschiedt voor één of meerdere dagen in een bepaalde huurperiode. De hoeveel­heid materiaal die de huurder bij mondelinge danwel schriftelijke overeenkomst heeft besteld, is huurder verplicht van verhuurder af te nemen en te betalen.

6.2.1
Bij annulering tussen 1 week vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst van huur en verhuur is de huurder gehouden 30% van de overeengekomen huurprijs te betalen.

6.2.2
Bij annulering binnen 2 dagen vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst van huur en verhuur, is de huurder gehouden 50% van de overeengekomen huurprijs te betalen.

6.3
Bij annulering minder dan 24 uur vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst van huur en verhuur, is de huurder de volledige, overeengekomen huurprijs verschuldigd. Deze regel geld zeker voor de vaste dagmarkten.

6.4
Bij wijzigingen in de afgesproken overeenkomst minder dan 48 uur vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst van huur en verhuur, kan de verhuurder een toeslag rekenen.

7. Ter beschikkingstelling huurmateriaal:

7.1
De terbeschikkingstelling van het overeengekomen materiaal zal geacht worden te hebben plaatsge­vonden op het moment dat het overeengekomen materiaal gebruiksklaar op de daartoe aangewezen plaats voor de huurder ter beschikking staat.

Bij verhuur van het materiaal buiten de vaste dagmarkten is het materiaal vanaf het moment van zijn terbeschikkingstelling geheel voor risico van de huurder.

In het geval van verhuur van het materiaal voor de vaste dagmarkten is het risico ervan voor de huurder vanaf het moment van ingebruikneming.

7.2
Op het moment dat de verhuurder het overeen­gekomen materiaal aan de huurder ter beschikking heeft gesteld, wordt de verhuurder geacht aan zijn leveringsverplichting te hebben voldaan en is de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te betalen.

7.3
Eventuele tekorten of mankementen aan het gehuurde materiaal dienen door de huurder onmid­dellijk aan de verhuurder te warden gemeld, die onmiddellijk zal herstellen c.q. aanvullen.

8. Wijziging van de overeenkomst:

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaam­heden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien een vast tarief is overeengekomen zal verhuurder daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

9. Overmacht:

9.1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting; indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan een schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen het bedrijf van verhuurder worden daaronder begrepen.

9.3
Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen. Indien de periode van verhindering langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


10. Aansprakelijkheid:

10.1
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder, de huurder of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben trachten aan te brengen aan het materiaal of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het materiaal niet bestemd is.

10.2
Indien de verhuurder vanwege het door haar ter beschikking gesteld c.q. geleverd materiaal aansprakelijk is jegens de huurder, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verhuurder te verstrekken uitkering, althans tot maximaal twee maal het factuurbedrag. De in deze voorwaarde opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.

10.3
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie. De huurder is aansprakelijk jegens de verhuurder voor schade van vermissing danwel onherstelbare beschadiging van door de verhuurder ter beschikking gesteld c.q. geleverd materiaal. De schade wordt gesteld op de vervangingsschade van het materiaal, welke de verhuurder gerechtigd is bij de huurder in rekening te brengen.

Indien vermist materiaal binnen veertien dagen na factuurdatum bij verhuurder wordt terugbezorgd, zal het berekend bedrag gecrediteerd en gerestitu­eerd worden.

11. Betaling:

11.1
Betaling van de huurpenningen van materiaal buiten de vaste dagmarkten en van overige huurpenningen dient te geschieden contant achteraf danwel binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.2
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

11.3
Indien de huurder in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huur­der in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

11.4
Indien de huurder in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder. De verhuurder is gerechtigd redelijke kos­ten van incasso bij de huurder in rekening te bren­gen.

12. Opschorting en ontbinding:

12.1
Verhuurder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

de huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst verhuurder ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen.

Verhuurder is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandig­heden voordien welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Terug naar de inhoud